AllatRa en bok om livet

Hur uppstår materia? Hur uppstår tankarna? Vad är svarta hål?

Sammanställning: Ivan Björn

Citat ur boken AllatRa:
”Källan till dagens människoproblem
härstammar från det faktum att egoism har fragmenterat kunskapen så pass mycket att den gemensamma betydelsen av kunskapen går förlorad.”
Att bedöma:
När den andliga grunden överväger hos en människa så spelar behovet av att bedöma och jämföra en underordnad roll. Att bedöma och jämföra är nödvändigt för att vidarebefordra sin andliga erfarenhet genom kända associationer. Detta händer då när processer av kunskap och den andliga praktiken sker på en intuitiv känsla av bredare medvetande.
För människan blir detta en ny inre förståelse där det inte blir nödvändigt att jämföra därför att här existerar bara förståelse av alla processer som man inte kan förklara med logikens hjälp. Människan känner att hon är en del av den andliga världen och en del av större enhet och en sann realitet.
När det är den materiella grunden som överväger hos en människa så sjunker en sådan personlighet till illusionens värld i den materiella världen. Hon jämför sig hela tiden med någon i olika drag som t.ex. intellekt, yrke, utseende, att jämföra olika typer av människor o.s.v.
En typisk situation är när en människa tänker sitt om sin granne, eller en arbetskamrat som har högre lön eller bättre position på arbetsplatsen. Ofta jämför hon sig själv
– men han (arbetskamrat) är likadant som jag, vad är jag sämre i?
Denna materiella grund sätter igång även

andra processer som avundsjuka som i sin tur framkallar aggressivitet och ilska.

En sådan människa anklagar på basis av sina inre misstag omgivningen för att hon är missnöjd med sig själv.  Den materiella grunden äger människan och en sådan människa förtrycker sig själv. Hon har behov av att försäkra sig om att hon i jämförelse med andra handlar på ett felaktigt sätt och därför är hon mindre värd än alla andra.
AllatRa behandlar även en gammal teknik som används flitigt även idag. Man framkallar rädsla i människor och sedan kan man kontrollera deras medvetande.  Denna teknik är gammal och väl beprövad och så fort man lyssnar på mainstream media får man veta att det finns fiender i form av bakterier, virus att man måste vaccinera sig, att det finns hotbilder av olika slag som terrorister, klimathot, pandemier
o.s.v.
Arkont (Härskare – politiker, banker, religioner) använder fortfarande dessa tekniker för att kontrollera världen.
Materia kan jämföras med sammansatta tegelstenar. Så länge all information finns i dessa tegelstenar så uppfattar vi materia som fast och den gestaltar sig för oss på ett visst sätt. När man tar bort en informations del från dessa tegelstenar så kan man inte längre uppfatta den fasta materia. Detta händer när materian passerar ett svart hål.
Materians synliga egenskaper och dess form försvinner, men den är kvar i ett för ögat osynligt tillstånd med all information och erfarenheter.
M.a.o. Materia och livets gestaltning förändras, men informationen försvinner aldrig. Det bör nämnas att ett svart hål finns även i varje människa (och allt levande) som en motvikt till det manifesterade Livet.
AllatRa på engelska:
Cry of an Angel Clad in Clothes,of Sufferings of a Man with an Angel in
Place of a Soul.
To whom,
why am I writing these lines? Perhaps, to myself after all. Abiding in a holy
place for years, I have been recognized just twice, and only by the people
whose Soul, by God’s will, was free from their mind. A human mind is a
stumbling stone, perhaps even an entire cliff which stands in the Soul’s light.
One can neither go around it, nor jump over it. Yet, to climb up over sharp
stones, ripping off your nails into blood and falling back down the slippery
ledges, sweet from the mind, and to stand up anew, having gained spiritual
power, to crawl again… is not for everyone. After all, it is so beautiful,
cosily, sweet and warm at the cliff’s foot. And the mind of mundane pants would
create an illusion of everything you may wish for. You just need to keep
wishing. Wishing for an earthly love with burning hearth, for children to give
birth to, for wealth, or fame – it’s all the same. You just need to keep
wishing. You wish, you desire, and everything will be given. In one illusion or
another, it doesn’t matter, so long as you keep wishing. Wishing! Wishing for
the earthly…
«But it’s
so hard!» — most people cry. No, it is not. I’ve put the clothes on so many
times. I’ve roamed the endless roads with just a staff, feeding my flesh with
only what I found. I’ve been a king, for long I’ve ruled over the countless
peoples. And every time the clothing would be tight, the clothing would hamper
me and hinder me from living. It’d shake with fear and get sick, and, like
everyone else’s, it would at first wish for too much, until I tamed it. A wild
beast of which all clothes have been woven fears just its master — just the
Soul. But there are many who fear the Soul more than the beast, the Soul which
hinders their lives, just like the clothing hinders mine. I cannot understand
such people. Wasting the whole Eternity on just a moment? What is the point?
Suffering in the arms of the beast’s skin, serving the pants that are decaying
day by day? So, is this life? The real life is infinite! It brings no
suffering, it doesn’t wear out, for it’s impossible to wear out the soul! The
clothing has no Home, there’s just a closet where it is temporary stored. Only
the Soul has its true Home! And it’s the Soul which, yearning for eternity,
begets this sense of Home for which a man is searching his entire life.
Organisation AllatRa länk: http://allatra.org

ISBN 978-80-904796-6-1

 

12 reaktioner på ”AllatRa en bok om livet

 1. Erik Wiklund

  Hej Ivan !

  Min syn på det intressanta ämnet Svarta hål och vad materien är uppbyggd av.

  Jag tror att vi lurar oss själva när vi tror att den fysiska världen är en solid verklighet, för jag tror att den fysiska världen bara är en illusion och att det endast är vår upplevelse av den fysiska världen som är verklig !

  Så, vad består då det fysiska av ? – För att förstå hur den fysiska 3D-världen är uppbyggd så behöver man gå ner i fysikens minsta beståndsdelar. Eftersom all fysisk materia består av atomer, atomkärnor med elektroner i omloppsbana, där den överlägset största delen, mer än 99.999 %, består av tomrum eller av elektromagnetiska energier – och eftersom atomkärnan och elektronerna möjligtvis har samma uppbyggnad så återstår ”ingenting” !

  I mikrouniversumet rör sig elektronerna så snabbt runt atomkärnan att vi, i vårt mellan-universum, i vår långsammare värld, i vårt tröga 3D-medvetande, upplever detta tomrum, dessa elektromagnetiska energier, som fysiska ting. (Där tätheten hos de fysiska tingen beror på hur många elektroner som finns i omloppsbanan).
  Om man ser på världen/universum ur ett mikrouniversum-perspektiv då går allting i en mycket långsammare takt – där går vår jord (elektronen) runt solen (atomkärnan) med hjälp av gravitationskrafterna. Men, när man ser på samma värld, mikrovärlden, ur ett större och långsammare tid-o-rum-perspektiv då uppfattar man inte dessa energier som gravitationskrafter, utan som elektromagnetiska energier !
  Så, man skulle kunna säga att den fysiska världen, tid o rum-världen, inte är en solid verklighet – den är bara en illusion, eller programmerade illusioner. Man skulle kunna säga att rummet är som stelnad tid – en form av materiell rörelseenergi som tillåter separation av programmerade illusioner av sekventiell tid, eller att tid är det omvända rummet i dynamiskt fritt flöde.

  När människan har en skapande tanke då blir den tanken som en våg som går från den andliga dimensionen in till den tredje dimensionen – om tanken är tillräckligt stark och målinriktad då går den in i tid och rum och ”föds” som en fysisk verklighet, den manifesterar sig och ”stelnar” som fysiska partiklar.
  Nobelpristagaren och professorn Max Planck säger att det är sinnet/medvetandet som formar och upprätthåller materien. Och vetenskapliga studier har också visat att när forskarna observerar den fysiska materiens minsta beståndsdelar då förändrar den sig i takt med att forskarens mentala fokus skiftar, (Heisenbergs osäkerhetsprincip). Med andra ord så formas/förändras materien av människans medvetande.

  Jag anser att den fysiska världen har sin motsvarighet i en andlig parallell värld, ”själarnas värld”, en värld som kallas mörk materia eller antimateria (som utgör mer är 95% av kosmos), vilken är den egentliga källan till den fysiska 3D-världen.
  Jag tror att den mörka materian innehåller, trots namnet, mer ljus än den fysiska materien och att mörk materia innehåller ett andligt-medvetande-ljus (osynligt för våra ögon) som håller en högre frekvens, en högre våglängd, än den fysiska materien, som är en tid o rumlös värld.

  Här på kvantnivå pågår en ständig rörelse, en ständig korrespondens, en ständig uppdatering (flera tusen gånger per sekund) från den andliga världen till den fysiska världen, för att kunna upprätthålla den fysiska världen. Den fysiska världen uppträder helt enkelt genom impulser från den andliga världen genom så kallade ”harmoniska blixt-medvetande-enheter” genom mekanismen inåtgående och utåtgående pulser av materia och antimateria, via svarta hål och vita hål, vilka är former av raffinerade elektromagnetiska energier. Pulsernas blinkfrekvens accelereras antingen framåt eller bakåt, sett ur det linjära perspektivet – och genom den pulserande sammandragningen så sker en krökning av rum-tiden, alltså upphörande av de fysiska tingen = svarta hål. Och åt det andra hållet, genom den pulserande expansionen så återskapas rum-tiden, de fysiska tingen = vita hål. (Vid inverteringen, växlingen, då ”försvinner” elektronerna under några mikrosekunder).

  Med andra ord, i den mörka materian (i den andliga dimensionen, på den själsliga medvetande-nivån) finns ritningen, originalet, till det som skapas, avbildas och manifesteras i det fysiska – såsom en order från kontoret till verkstaden. Alltså; den fysiska världen existerar och upprätthålls genom att den andliga/själsliga medvetandevärlden avsiktligt och medvetet programmerar och manifesterar sina skapelser som fysiska ting.

  Som avslutning vill jag säga att vi behöver förstå att den fysiska världen bara är resultatet av en tankevärld som hypnotiserar människan på Jorden – och har gjort det under eoner av tid, till priset av att människan nästan helt har tappat bort sitt andliga fokus. Vi behöver alltså vakna upp och se på livet med vidsyntare ögon och upptäcka illusionen om vår fysiska tillvaro, upptäcka att vi är andliga själar som sitter fast i ett fabricerat fysiskt utvecklingsprogram. Och när vi inser att det fysiska livet inte är vår sanna verklighet utan att det fysiska livet först och främst är vår tankevärld, då är vi också på god väg att ta oss ut ur vårt fysiska dilemma. Och när vi inser att vi bara är skådespelare på en konstgjord teaterscen och att ingenting på den fysiska jorden faktiskt kan skada oss eller döda oss, då kan vi också se mer avslappnat och lättsamt på livet och döden.

  1. Hej Erik.

   Det är en fröjd att läsa din beskrivning av verkligheten. Jag har samma syn både av egna erfarenheter och av andras kunskap.
   Alla kan få egna erfarenheter av denna kunskap men det kräver av en människa att iaktta alla processer som händer i ens liv och verkligen förstå dessa. Då upptäcker man att det man tänker och det man känner förverkligas i den materiella världen i form av möten, händelser, sjukdomar och det liv man lever.

   Vi människor är så fragmenterade att det mesta som händer i våra liv skyller vi andra för eller olyckliga omständigheter. Att förstå att synkronisitet gav oss i denna fysiska värld precis det som vi sände ut är svårt för de flesta.

   Precis som du beskriver att allt är energi, atomer och ännu mindre delar och dessa anpassas efter vårt sinne i varje ögonblick. Det är vi som skapar denna värld varje liten sekund och jorden svarar exakt mot våra önskningar och den värld med de specifika möjligheter som vi vill leva i skapas som en grundläggande förutsättning och svar mot våra föreställningar och önskningar.

   Att förstå detta betyder slut på den hierarkiska system vi lever i. Ett system som bygger enbart på skapandeglädje och synkronisitet vill det hierarkiska systemet omöjliggöra. Till detta använder sig dessa krafter av religioner, politik, myndigheter, meningslösa lagar och påbud, rädsla, hot i form av hotet från naturen, miljö och hot från den mänskliga miljön i form av ovänskap, krig och ödeläggelse. Allt detta existerar enbart för att en människa ska tro att det är knappt om resurser och ägna sina tankar åt att skydda sig och överleva på något sätt och viktigast av allt reagera med kroppen på dessa skapta situationer och mata med dessa sin själ och på så vis befinna sig i en labyrint och hamna ständigt i återvändsgränd.

   Skulle var och en ta ett verkligt ansvar för vår egen skapande så skulle vi upptäcka att vår omgivning är enbart ett gensvar på vårt sinne och atomernas anpassning efter vårt inre tillstånd.

   Jag vill gå ännu längre bort och påstå att efter döden finns det många världar att gå till. Dessa är också skapade av det själsliga sinnet. Att vilseleda människor att efter döden kommer de till himmelriket som inte existerar är ytterligare ett redskap i att hålla energierna i ett slags separation och fångenskap. Andra sidan är en spegel av det vi känner och tänker och beroende på vårt sinne kommer vi att uppleva exakt en spegelbild av det vi är.

   Precis som du skriver det finns en energi som vibrerar med sådan hastighet att vi kallar den för vacuum eller tomrum m.m. Det är denna energi som vi är omgivna av – den energi som är oss och vi är den i ett ständig oavbrutet flöde. Att vara medveten och vakna till liv är inte svårare än att tända ljus i ett rum.

   Vi har valt illusion och separation och ser inte annat än tomrum – tomrum som sjuder av enorm kraft och skapandepotential.

   Ja mycket skulle man kunna skriva om detta. Men det skulle bli alldeles för långt.

   Tankar som jag läste: ”När du sågar ett träd så sågar du egentligen dig själv”, ligger det hela sanningen om livets mysterium i.

   1. Erik Wiklund

    Tack för sitt svar – och tack för din intressanta och viktiga blog !

    – Ja, det verkar som att vi har samma syn på livet. Jag skulle vilja säga att det verkar som att vi båda hämtar vår grundsyn ifrån vårt inre och den yttre informationen tar vi till oss om den svarar mot vår inre tro och uppfattning – och sedan behandlar vi den och efterhand lägger vi den till vårt vetande.
    – Ja, jag tror att det finns en sanning i världen som vi lever i, men den sanningen kommer inte utifrån – den kommer innifrån, för såsom ordspråket säger; En sanning kan inte berättas – den måste upplevas.

    PS. Jag hoppas att det är sant det som skrivs på många andliga sidor – att innan året är slut, kanske inom en mycket kort tid, så kommer en kaskad av kraftfulla energier från vår galax centrum att strömma in över jorden vilket kommer att påverka hela mänskligheten, som ett andligt-mentalt uppvaknande, som blir startskottet på “The Event”.

 2. Detta är verkligen den sanna beskrivning av hur det fungerar för mig: ” Jag skulle vilja säga att det verkar som att vi båda hämtar vår grundsyn ifrån vårt inre och den yttre informationen tar vi till oss om den svarar mot vår inre tro och uppfattning – och sedan behandlar vi den och efterhand lägger vi den till vårt vetande.”

  De som styr världen vet mycket bra att sanningen finns i det dolda, det osynliga och att det bara är där som man kan ändra den yttre verkligheten. När vi människor agerar i det yttre vet makten som styr världen att vi inte kommer att ändra någonting i själva verket. Även om vi tror att vi har uppnått framgång så brukar den grusas ibland bara på en generation. Det är den inre andliga uppväxten och en inre förståelse som kan ändra verkligen någonting i grunden och göra livet till en verklig skaparglädje och frihet.

  Vad beträffar energier från kosmos så har vi t.ex. Barbara Hand Clows bok Maya Koden: https://ivansblogg.com/2018/03/12/maya-koden/ där hon beskriver att USAs administration har tillsatt presidenter när Saturnus var i konjunktionen.

  Vatikanen äger flertal rymdobservatorier (https://en.wikipedia.org/wiki/Vatican_Advanced_Technology_Telescope ) där av ett teleskop med namn Lucifer http://www.openminds.tv/lucifer-is-helping-vatican-astronomers-look-for-extraterrestrials-970/19968

  Frågan som uppstår är vad det är som är så viktigt för Vatikanen för att de måste titta i stjärnorna och deras läge. Påverkar dessa jorden?

  I vanliga MSM media blir man utskrattad om man skulle påstå att månen påverkar jorden och allt levande på den med sina cykler. Att påstå att solen påverkar jorden och klimatet här är som att svära i kyrkan.

  Självklart så påverkar planeter och deras läge i förhållande till varandra vår moder jord, precis som jorden påverkar planeterna i ett ständigt flöde av inandning och utandning; givande och tagande där allt rör sig i en spiral. Denna spiral förorsakar att även om planeter är i given stund i samma läge som förr så är hela den planetära systemet någon annanstans på spiralen som sådan. Denna spiral kan man jämföra med kundalini eller den stigande energin.

  Sedan har vi utvecklingen på varje planet som inte står stilla. Utvecklingen av det liv som finns på respektive planet/stjärna påverkar planeten/stjärnan och hennes utstrålning jämt emot omgivningen. Denna process påverkar energier och därmed utvecklingen för en större förståelse vad Livet egentligen Är. De som vill behålla det gamla paradigmet kommer att ha det svårare och svårare och lögnerna blir mer och mer uppenbara för flertal. Denna process har nått till slut till en punkt då allt brister, det gamla faller och något nytt kommer att födas. Dagens makt vill ha total kontroll över denna process och hoppas att vi blir förslavade återigen nästa 2 000 års period därför är det så viktigt att äga vädret, gifter, spridandet av rädsla m.m.

  Detta för också något gott med sig i den meningen att om en människa är i obalans så manifesteras sjukdomar mycket snabbt eftersom miljön är totalt förgiftad. Förgiftning är också energier och en människa i balans borde inte bli sjuk alls. Denna lidande som makthavarnas tillvägagångsätt förorsakar leder förhoppningsvis till att varje människa på individnivå tröttnar på att lida och hittar den inre balansen och andligheten inom sig själv och på detta sätt lyfter upp energinivå i det kollektiva medvetandet som i sin tur kommer att göra makthavarnas gärningar ännu mera synliga.

  En sådan utveckling är nödvändig om vi ska komma någonstans…

  1. Erik Wiklund

   – Ja, vi har nog samma typ av kunskap, samma stora intresse – där min grundfråga är – Vad är meningen med livet ? Och här finns undergrupper till denna frågeställning som omfattar ämnen som;
   Livet och döden, Martinus, Människa – samhälle – politik, Konfucius, Lao-tse, Människans historia, Vad är vi uppbyggda av, Den onda makteliten, Maktelitens teknologier, Atlantis och Lemurien, Star Gates, Den stora egyptiska pyramiden, Bermudatriangeln, Philadelphiaexperimentet, Stonehenge, Bigfoot, Mystiska flygplanskrascher, World Trade Center, UFO och Aliens, Cirklar i sädesfält, Kristallskallarna, Jordens elektromagnetiska rutnät, Tallkottkörteln, Den inre jorden, Den Galaktiska Federationen, Uppvaknandet – den nya tiden.

   – Ja, Mayakalendern skulle visa oss att vår värld skulle gå in i den nya tiden 2012. Den här profetian visar bland annat på en 26-tusenårig cykel som som skulle markera slutet för den materiella världen och början på en ny andlig värld. Enligt Mayaindianernas profetiska och astrologiska kalender skulle jorden och mänskligheten stegvis genomgå ett omfattande energiskifte från slutet av oktober 2011 via 21-23 december 2012 t.o.m. mars 2013. Det skulle bli en kollektiv andlig transformation, ett energiskifte som fullständigt skulle förändra människans grundläggande livsvillkor, något som aldrig tidigare har skett på jorden. Visst, så sa man och vi trodde att det skulle kännas påtagligt för oss, för mänskligheten, men det blev ingen kick, vi upplevde ingenting särskilt.

   Men ändå, den 21:a december 2012 gick jorden omärkligt över från att vara en övervägande negativ värld till en övervägande positiv värld. Jorden gick då in i den fjärde dimensionen och då skedde kollapsen av den 3:e dimensionens magnetiska konstruktion och flera andra understödjande matriser till 3D. Detta innebär att den underliggande 3D-stelheten och trögheten som finns i den fysiska världen, som påverkade alla fysiska varelser, inte längre är lika stark på jorden. Alla fysiska former på jorden genomgick därmed en medvetandeförhöjning, en grundläggande 3D-upplösning, en viss frigörelse, för all framtid. Men vi människor har ju varit så hårt fokuserade på den täta 3D-världen att vi inte har uppmärksammat den här förändringen.

   Denna kosmiska förändring gjorde ändå så att det inte längre går att se in i framtidens olika tidslinjer, de potentiella vägarna, de möjliga framtidsvärldarna, lika lätt som tidigare. Denna 3D-kollaps påverkade maktelitens strategiska och ondskefulla agenda negativt, eftersom de tidigare har använt sig av möjligheten att se in i framtidens potentiella scenarion och därmed har de kunnat manipulera framtiden till sin fördel. Det hela kan liknas vid att järnvägsrälsen på bangården, de många olika alternativa spåren framför loket, inte längre syns, det finns helt enkelt inte längre några säkra spår/framtidsscenarier som kan räknas ut i förväg.

   – Ja, om vi ändå kunde få veta alla hemligheter som Vatikanen döljer för mänskligheten. Jag tror att det finns så mycket falskhet och ondska där, så att den dagen som detta avslöjas, då kommer människorna, allrahelst katolikerna, känna sig fruktansvärt grundlurade av Vatikanen, till den grad att hela deras världsbild nog skulle krascha.

 3. Igår har jag lyssnat till Martin Pávek https://www.amazonia-spirit.com som är väl hemma bland shamaner i Amazonen. Han har många vänner där och vet att det finns otroliga städer och byggnader som fortfarande inte är upptäckta av den vita civilisationen men shamaner vet om dessa otroliga platser.

  I sitt anförande sa han att den mänskliga dilemma är att av högt utvecklade civilisationer som besökte denna jord gjorde människorna gudar. Det är dessa civilisationer som gav oss kunskaper, kalendrar och en idé om hur vi borde bete oss mot varandra.
  Pyramider i Egypten är enligt vad som kom fram till min kännedom utifrån, gjorda i ett stycke och tanken var att dessa pyramider skulle vara helt släta. Dessa ”gudar” – utomjordisk civilisation som byggde dessa pyramider ville inte att människor skulle dyrka dem så de gjorde till synes väggar som ser sammanfogade ut så att dessa byggnader skulle te sig mera naturligt för det mänskliga ögat. Vi får inte glömma att det vi ser av pyramiden ovan marken är mycket större under marken och tjänade för att generera den fria energin.

  Martin Pávek visade i sitt anförande föremål från Sydamerika där det finns avbildade flygande tefat mycket verklighetstroget. Vidare sa han att arkeologer hittade mycket gamla föremål (innan Amerika upptäcktes) som avbildade olika raser på jorden som svarta i Afrika, Ariska människor, asiater t.o.m. i sin typiska meditativa ställning m.m.
  Detta bevisar att människor visste om varandra för i tiden mycket väl.

  Ett tecken på att tiderna förändras är att på jorden finns det många vakna människor som har kastat ut TV och den fördummande underhållning och ägnar sig åt självstudier, meditationer, självkännedom m.m.
  Då finns det inte plats för att beklaga sig över ödet, eller olyckliga omständigheter, eller beskyllningar av andra för sin situation.

  Så vad är meningen med Livet?
  Som en individualiserad droppe från den Allomfattande energin att ta reda på sin potential, sina möjligheter, med tanke på att vi glömde att vi är ALLT och kan ALLT att genom erfarenhet återigen vara medveten om sin gudomlighet och den Källkraft man kommer ifrån.
  Martin Pávek sa att arkeologiska undersökningar påvisar att de tidiga generationer hade guld i överflöd och guld som ädelmetall har vissa vibrationskvalitéer. Men de har inte sett något sådant värde i guld som vi gör idag. Det verkliga värdet i livet är ERFARENHETER. Det är dessa som är en del av en sen Eonernas tid. Det är detta som är meningen med Livet att tillföra sina erfarenheter och sin kunskap till HELHETEN.

  Så när kommer lidandet in i bilden? Psykologen Pjér la Šé’z säger att en själ låter människan att leka i detta liv här i 3d. Men när själen anser att det är dags att börja utvecklas inåt – andligt och man inte lyssnar till sitt inre röst men låter sig överröstas av tredje dimension genom de fem sinnena då kommer lidandet som ett brev på posten. Först kanske som ett utslag och istället att fråga sig om varför detta utslag så går man till läkaren som skriver recept som tar bort utslaget på ett ögonblick. Problemet är dock inte löst men flyttar sig djupare. Njurar, lever, cancer m.m. Oftast handlar detta om att man inte säger det man känner, eller är bitter, har svårt att acceptera människor som de är, bär i sig gamla oförrätter eller (t.o.m. släpar med sig upplevelser från sin förra inkarnation – mitt tillägg. )

  1. Erik Wiklund

   Du har nämnt namnen på flera personer och på hemsidor som talar om de saker som vi talar om här och som har samma syn på världen som vi har. – Ja, det finns hur många källor som helst, böcker videor, hemsidor och personer som berättar om andligheten och att människans andliga utveckling är grunden till livet på jorden. Till och med Albert Einstein har uttryckt sin mening om andlighetens betydelse där han har sagt; ”Varje allvarligt sökande vetenskapsman kommer att bli övertygad om att en andlig kraft verkar inom universums lagar, en andlig kraft som är vida överlägsen människans”.

   Så, jag anser att det finns väldigt många insiktsfulla källor, speciellt i dagens informationsrika samhälle, att tillgå, som talar om att livet först och främst handlar om andlig/själslig utveckling – så ingen människa borde ju egentligen ha missat dessa viktiga budskap. – Nä, jag anser att då är man inte en vaken människa. Så, det krävs nog att någonting stort händer, kanske ett stort och hemskt avslöjande. t.ex. att en bakomliggande lömsk maktelit har lurat mänskligheten under en lång lång tid. Enligt andliga källor så kan mänskligheten på jorden delas in i fyra olika vakenhetsgrupper/medvetandegrupper:

   Grupp 1 – De som redan har vaknat upp och som fullt ut har förstått att människan nu lever i en dramatisk själslig-mental utvecklingsperiod och som brinner för att sanningen om människans belägenhet ska uppdagas för allmänheten. Grupp 2 – De som nu är sovande men som latent är medvetna om människans akuta situation och som bara behöver uppleva dramatiska händelser i samhället för att vakna upp. Grupp 3 – De som inte vaknar upp trots att de skulle uppleva världshistoriska omdaningar i samhället. Grupp 4 A – De som tillhör mörkrets makthavare men som kommer att ödmjuka sig när deras onda handlingar uppdagas inför allmänheten, som därmed vill gå ljusets väg. Grupp 4 B – De som också tillhör mörkrets makthavare men som inte kan släppa sitt ondskefulla begär att ha makt över andra.

   1. Detta med avslöjandet har diskuterats till och från i olika forum. Tanken med min blogg är just att ha en tonvikt på det andliga men samtidigt beröra på ett hörn även maktens omöjliga övertramp mot mänskligheten där religion, politik och myndighetsutövning är de största bedragarna om vi ser detta i ljuset av sann andlighet där omtanken och positiva förtecken som stöttar individens skapandekraft och den andliga potentialen kommer i främsta rummet.
    Ett hemsk avslöjande skulle i min önskevärld leda till att människan letar inåt i sig själv och därmed synliggör för sig själv denna världs illusion som enligt min uppfattning är byggd enbart på lögner utan den minsta sanning i någonting. Denna lögn skulle man kunna se som positivt ur den mening att den håller oss i omedvetenhet som borgar för att vi kan leva denna illusion av separation, av vi och dem och på så vis acceptera alla hemskheter som vi gör mot varandra. Detta är den absoluta motsatsen mot det vi egentligen och i själva verket är. Att uppleva denna motsats kan anses vara en möjlighet; en gåva för att förstå att detta inte är vägen till Livet.

    Denna illusion använder alltså Skapandekraften till destruktion.
    I denna destruktion har det skett mycket djupgående fragmentering av kunskap i människornas sinne. Av den anledningen kan ett avslöjande leda till aggressivitet hos människor. Ett slags kortslutning i hjärnan.

    Dina beskrivningar av de fyra grupperna av människor är intressanta.
    Här skulle jag vilja klargöra att allt existerar enbart p.g.a. relation till något annat, inget existerar utan relationer. Med andra ord kan man säga att iakttagarens avsikt formar atomernas vibration och deras plats och kombination i förhållande till varandra.
    De så kallade mörka krafterna finns här enbart p.g.a. att iakttagarnas avsikt är grusad av separationens illusion där begär efter mer på bekostnad av andra i olika sammanhang är viktigast. Orden av Albert Schweitzer – ”Att leva sitt liv, omgiven av liv som vill leva sitt liv” – är åsidosatta.
    Om vi ändrar vår inre och iakttar på ett annorlunda sätt, kommer den makten som manipulerar oss att upphöra. Då finns det för dessa själar två möjligheter. Antigen förstår de sitt inre och kommer att följa Ljusets väg eller så måste de hitta en annan plats där iakttagarna motsvarar just deras energier av destruktion.
    Om det inte finns en sådan plats någonstans i hela Universum så finns bara Källan kvar. Hur ska en själ som levde i sina inkarnationer klara av att leva av ljusets energi när den levde enbart av andras energier, genom intriger, krig och våld, hur ska en sådan själ klara av att inse vem den egentligen är – jag får meditera mera kring detta ämne för att förstå den. Att det är svårt kan man se på program som ”Det Okända” då vissa traumatiserade själar har svårt att gå mot Ljuset. I ett sådant läge gör det ont eftersom man är van att gömma undan, dra samman, stoppa undan. I Ljuset går inte detta…
    Så långt från mina tankar och jag tackar dig Erik för att i denna dialog kommer sådana tankar fram till ljuset. ☺

 4. Erik Wiklund

  Det är som att jag skulle ha skrivit mycket av det som du skriver. – Javisst är det så att det som man fokuserar på, det förstärker man, positivt såväl som negativt. – Ja vi lever verkligen i en dubbelvärld, en ljus värld och en mörk värld samtidigt, där det är meningen att var och en själv ska upptäcka den ljusa världen mitt i den mörka världen – och sen enbart fokusera på den ljusa världen. Detta är nu den stora och grundläggande utmaningen för alla människor på jorden.

  Du ställde dig själv den här frågan; “Hur ska en själ som levde i sina inkarnationer klara av att leva av ljusets energi när den levde enbart av andras energier, genom intriger, krig och våld, hur ska en sådan själ klara av att inse vem den egentligen är ?”

  Här är min grundläggande tes reinkarnationen – och däri rymmer mycket av svaret på den här frågan. – Javisst är det lätt att tycka att livet är alltför tufft mot människorna när det ser ut som att Gud bara står och tittar på när människor sitter fast i mörkret och inte hittar hem till ljuset ? Och visst, det ser ut som att ondskan har makten på jorden och att Gud har övergivit människan. Men man måste förstå den stora bilden, att Gud har en plan, en välplanerad och konstruktiv och kärleksfull plan, som handlar om att de mörka krafterna ska verka på jorden för att människan ska bli stimulerad att utvecklas mot ljuset. Vi kan jämföra människans tuffa utveckling med en mussla som stimuleras att skapa en vacker pärla av det obehagliga sandkornet. Gud vill helt enkelt att vi själva hittar ut ur vårt mörka och trånga skal, ut till ljuset, såsom kycklingen i ägget som pickar hål på skalet för att komma ut till friheten. Detta arbete måste vi göra själva, därför att inte ens Gud kan göra det åt oss, för då skulle han ta ifrån oss vår möjlighet att göra egna framsteg.

  – Ja, det är en lång och jobbig resa som människorna på jorden har gjort genom många liv och livsöden där vi alla har lite olika erfarenheter med oss i bagaget. Och alla har vi upplevt mörkret, både som offer och som förövare, där alla människor medvetet har valt att inkarnera i båda karaktärerna för att förvärva mer livserfarenheter. Och en del mörker sitter alltså fortfarande kvar i många av oss, men samtidigt är livet/liven en konstruktiv och pedagogisk resa som var och en själv har valt att göra, på ont såväl som gott, där egentligen ingen människa kan skylla ifrån sig på att han har haft otur eller på att Gud har gjort fel. Men som sagt, en del drama och trauma sitter nog kvar i oss än i dag – ja, idag då det är meningen att människorna på jorden äntligen ska genomskåda mörkret och bli medvetna om sin belägenhet och komma till insikt om att vi faktiskt är suveräna ljusvarelser som bara har gjort en ”tillfällig” djupdykning i en mörk och ond värld för att växa själsligt. – Ja, livet är verkligen tufft. Men jag säger ändå som den danske tänkaren Martinus gjorde; ”Allt är mycket gott”.

 5. Jag läste om en grupp människor som är inkarnerade här och som är medvetna om var de kommer ifrån och lever under jorden. Det är dessa inkarnater som dirigerar villkor på jorden och själva sitter de på de stulna rikedomarna från vårt arbete. De säger att de blev ombedda till detta för 26 000 år sedan, alltså då det var eonens slut på jorden. Nu är vi inne i att börja på en ny eon tid på drygt 26 000 år.

  Deras uppgift är att se till att mänskligheten utvecklas och de är mycket medvetna om att de själva bygger upp sin karma och kommer att behöva leva i 26 000 år på någon planet och neutralisera sin uppbyggda karma. De påstår att de gör detta av kärlek till oss. Tyvärr kommer jag inte ihåg var jag läste eller hörde denna utmärkta förklaring till utvecklingen på jorden.
  I denna förklaring blev vi lovade alla rikedomar tillbaka och mycket omfattande välstånd skulle börja. Det skulle vara förenat med ett stort avslöjande om vår egentliga historia och ursprung.

  Tittar vi på andra artiklar som jag läste som inte har med ovanstående att göra, har vi Benjamin Fulford https://ivansblogg.com/2017/08/15/benjamin-fulford-1310-2014/ som tog reda på vem som bestämmer och genom Rockefeller och Rothschild hamnade han i Vatikanen där han blev upplyst om att de lyder någon utomjording som bor i Schweiz.

  Vidare har vi David Icke som har skrivit en bok om att Kärleken är allt som finns allt annat är illusion.

  Sedan har vi berättelser om andra utomjordiska raser som kidnappade människor för sina experiment för att hitta en lösning och överleva själva som t.ex. de gråa som är en utdöende ras för att de inte förstår och tar energin från Källan, men stjäl den från andra.

  Vi får se, men en sak är säkert. Vid diverse krig har man beslagtagit artefakter som skulle kunna avslöja vårt egentliga ursprung. Soldater i Irak visste precis vad de ska beslagta finns det vittnesmål om. Dagens krig handlar egentligen om energiportaler på jorden och ingenting annat. Att läsa om bosniska pyramider eller Rumänien och deras hemliga gångar till underjorden där nato finns ger en vink av att ALLT handlar om någonting helt annat än vad som serveras till allmänheten.

  Vi får se hur det slutar.

  I morgon blir det publicerat om WingMakers ( https://ivansblogg.com/2018/03/24/wingmakers/ ) här på bloggen, Där finns också kunskap och hämta och inte minst länken till Ascension Glossary och Ashayana Deane böcker Voyagers: Secrets of Amenti https://www.amazon.com/Books-Ashayana-Deane/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A283155%2Cp_27%3AAshayana%20Deane är intressant läsning.

  The Secrets of Amenti 2nd Edition* By A’sha-yana Deane Ekr.MCEO https://ivansblogg.com/2017/02/19/the-secrets-of-amenti-2nd-edition-by-asha-yana-deane-ekr-mceo/

  Nedan lite länkar, fast den om Rumänien kan jag inte hitta.

  https://www.bakom-kulisserna.biz/news/morkrets-brodraskap-går-all-in/

  https://www.bakom-kulisserna.biz/news/tidens-tecken-miljardarer-forbereder-sig-for-den-apokalyptiska-varldens-ande-med-genomarbetat-underjordiskt-bunkerkomplex/

  https://www.bakom-kulisserna.biz/news/iransk-nyhetsbyrå%3a-”utomjordingar-styr-usa-i-hemlighet”/

  https://www.bakom-kulisserna.biz/news/forskare-ljussignaler-kan-vara-fran-utomjordingar/

 6. Erik Wiklund

  -Ja, det kommer nog att bli spännande tider framöver när sådana här saker kommer upp till allmänhetens kännedom. Och tack Ivan, för att du har delat med dig av dina insikter till mig – vi hörs nog mer kan jag tro.
  Hej för nu –
  Erik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.